Värdekedjan

Med värdekedjan beskriver du flödet av aktiviteter och intressenter som bidrar i värdeskapandet för kunden. Värdekedjan möjliggör överblick och samsyn kring vad som sker.

Länken av värdeskapande aktiviteter

Värdekedjan är ett sätt att beskriva flödet av aktiviteter och intressenter som deltar i att skapa värde, och därmed möjliggör för er som producent att möta och/eller överträffa kundens förväntningar. Värdekedjan är grundläggande i ett säljutvecklingsarbete.
 
Hur ser er värdekedja ut? Var i den finns ni? Vilken roll fyller ni?

Värdekedjan identifierar viktiga intressenter

Många gånger är det svårt företag och enskilda medarbetare att se sin del i ett större perspektiv, i en större kedja.

Värdekedjan är ett ytterst effektivt sätt att identifiera och få ner på papper de olika intressenterna som ingår i kedjan och föra en diskussion kring deras olika behov och förväntningar.

Det är trots allt människor vi måste påverka. Då behöver vi identifiera vilka dessa är, vilka värden vi skapar för dem och hur.

Kartlägg er värdekedja

Enligt följande:

  1. Rita ett långt sträck på ett papper eller en tavla
  2. Beskriv den värdekejda som du/din verksamhet är en del av längs linjen, rita in människor och aktiviteter (se bild nedan)
  3. Besvara:
    1. Vilka är kunder, viktiga intressenter och “enablers” i värdekedjan?
    2. Vilka behov och förväntningar har dessa kunder, intressenter och “enablers”?
    3. Vilka smartare, roligare, mer kostnadseffektiva och mer lönsamma lösningar kan ni identifiera för att möta och/eller överträffa förväntningarna?
Vardekedja

Sammanfattning Värdekedjan

Värdekedjan går att rita upp i alla olika typer av situationer där det finns behov av att identifiera intressenter, deras behov och förväntningar och hur de olika delarna hänger ihop.

En värdekedja ger dig/ditt företag ett beslutsunderlag i situationer när ni ska fatta beslut om vad ni ska göra, när och hur.