Kundcase – mäklarbranschen

Bakgrund

Vår uppdragsgivare är ett franchiseföretg i mäklarbranschen med lokala kontor i Sverige och Europa.

Utmaning

Potentiella skalfördelar inom kedjan nyttjades inte och man var på väg bort från den grundläggande affärsidén “kedjetanken”. Ägarbolaget har haft otydliga mål gällande vad de ska förse respektive lokalkontor med och hur man bäst skapar värde för de lokala medarbetarna.

CCustomers lösning

Genom workshops arbetade vi fram syfte, fokus och mål med kedjans verksamhet. Vi belyste för vilka man finns till för och vilka behov och förväntningar dessa intressenter har på vår uppdragsgivare. Vidare gjorde vi en genomlysning av allt det arbete som görs idag:

  • Vilka lönsamma aktiviteter ska vi fortsätta med?
  • Vilka olönsamma aktiviteter ska vi avsluta?
  • Vilka nya lönsamma aktiviteter ska vi påbörja?

Resultat

Arbetet är fortfarande pågående. Vi har identifierat de aktiviteter som är mest värdeskapande och lagt fokus på dessa. Kopplingen mellan ägarbolagets aktiviteter och outputen har förtydligats, vilken har lett till att:

  • Några aktiviteter har stoppats
  • Andra ha prioriterats upp
  • Nya aktiviteter har påbörjats

Idag arbetar ägarbolaget mer metodiskt än tidigare och har på så sätt frigjort resurser för att utveckla verksamheten.Läs mer